Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

Τη αυτή ημέρα...


Τη αυτή ημέρα Κυριακή Δευτέρα των Νηστειών,
 μνήμην επιτελούμεν του εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου, 
Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά.

Φωτός λαμπρόν κήρυκα νυν όντως μέγαν.
Πηγή φάους άδετον άγει προς φέγγος.

Ταις αυτού πρεσβείαις, ο Θεός, ελέησον, και σώσον ημάς.Προσόμοιον  Ήχος Β΄. Ποίοις ευφημιών άσμασιν

Ποίοις ευφημιών άσμασιν, ανυμνήσωμεν τον ιεράρχην;
της θεολογίας την σάλπιγγα, το πυρίπνουν στόμα της χάριτος,
το σεπτόν του πνεύματος δοχείον, τον στύλον της Εκκλησίας
τον ακράδαντον, το μέγα της οικουμένης αγαλλίαμα, 
τον ποταμόν της σοφίας, του φωτός τον λύχνον, 
τον αστέρα τον φαεινόν,
τον την κτίσιν άπασαν καταλαμπρύνοντα.


Απολυτίκιον. Ήχος πλ. δ΄
  
Ορθοδοξίας ο φωστήρ, Εκκλησίας το στήριγμα και διδάσκαλε, των μοναστών η καλλονή, των θεολόγων υπέρμαχος απροσμάχητος, Γρηγόριε  θαυματουργέ, Θεσσαλονίκης το καύχημα, κήρυξ της χάριτος, ικέτευε δια παντός, σωθήναι τας ψυχάς ημών.


Δεν υπάρχουν σχόλια: